З А   Н А С

Промените в българското общество през последните 15 години наложиха промяна в политическото пространство в Република България. Естествена беше необходимостта от появата на партия, представляваща ромското малцинство. ПП „ЕВРОРОМА” е най-голямата политическа партия, ангажирана с ромската проблематика. Създадена на 12 декември 1998 година.

ПП „ЕВРОРОМА” не е етническа партия, тя е отворена за всеки, който споделя нашите идеи и цели, независимо от етническата му принадлежност. Над 30% от ръководството на партията са българи съгласно изискванията на Пакта за стабилност на Югоиэточна Европа. В нашите общински и областни структури членуват не само роми, но и огромен брой българи и турци, който непрекъснато расте българи и турци

 Основните цели и задачи на ЕВРОРОМА са:

·              Образование за всички деца от социално слаби семейства, независимо от 

          етническият им произход.

·              Гарантиран достъп до здравни услуги

·              Трудова заетост и осигуряване на доходи

·              Заемане на достойно място във всички нива на държавната власт

·              Консолидация на гражданското общество в Република България и

              и Европейския съюз

·              Представителство на членовете на ЕВРОРОМА във всички структури на

              Европейския съюз

 

Устав на ЕВРОРОМА

Заявление за членство

Как беше създадена ЕВРОРОМА?